top of page

Suteen aurkako babesa

Adituak gara suteen aurkako babesean,

25 urtetik gorako esperientzia baitugu

Protección contra Incendios

 Es el conjunto de equipos, sistemas y medidas que se instalan en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego, evitando su propagación y reduciendo los posibles daños materiales y personales. Existen dos grandes grupos:

Protección pasiva

Son las medidas que afectan a la construcción del edificio, facilitando la evacuación de personas en caso de incendio, y retardando y/o confinando la acción del fuego para evitar una rápida propagación o impedir que afecte a otras zonas.

Protección activa

Son los compuestos por sistemas de señalización, detección y extinción.

Antes de explicar las formas luchar contra los incendios hay que

entender las clases de fuegos que existen.

 

Clase “A”.

Los fuegos clase A son aquellos que se producen en materias combustibles comunes sólidas, como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. 
 

Clase “B”

Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, etc. También se incluyen en este grupo el gas licuado de petróleo y algunas grasas utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse.
 

Clase C

Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos como "fuegos eléctricos". En forma más precisa, son aquellos que se producen en "equipos o instalaciones bajo carga eléctrica", es decir, que se encuentran energizados.

Cuando en un fuego de clase C se desconecta la energía eléctrica, éste pasará a ser A, B ó D, según los materiales involucrados. Sin embargo, con frecuencia es muy difícil tener la absoluta certeza de que realmente se ha "cortado la corriente". En efecto, aunque se haya desactivado un tablero general, es posible que la instalación que arde esté siendo alimentada por otro circuito. Por lo tanto, deberá actuarse como si fuera fuego C mientras no se logre total garantía de que ya no hay electricidad.

 

Clase “D”

Los fuegos clase D son los que se producen en polvos o virutas de aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio, etc.

1

2

Suteen aurkako babesa

 Eraikinak suaren aurka babesteko, bertan hainbat ekipo, sistema eta babes-neurri instalatzen ditugu; era honetan sua zabaltzea eragozteaz gain, egon daitezkeen kalte material nahiz pertsonalak gutxitzea lortzeko.

Bi motatakoak daude, nagusiki:

Babes pasiboa

Eraikinaren eraikuntzari eragiten dioten babes-neurriez ari gara. Horiei esker, honakoak lortuko ditugu: sutea dagoen kasuan pertsonen ebakuazioa erraztea eta azkenik, sutearen eragina atzeratzea eta /edo isolatzea, sua azkarregi zabal ez dadin eta gainerako guneetan eraginik izan ez dezan.

Babes aktiboa

Seinale emateko, detektatzeko edota sua itzaltzeko babes-neurrien sistemaz ari gara.

Konbustioan parte hartzen duten gunearen eta materialen arabera, hainbat su-mota dauzkagu;

horiek ezagutzeak lagunduko digu babesa planteatzeko egon daitezkeen irtenbideak hobeto ulertzen:

 

"A" motakoak

Sute-mota hau gertatzen da materia erregaiak, arruntak eta solidoak direnean; adibidez, egurra, papera, kartoiak, ehunak, plastikoak eta abar. Material horiek txingarrak eta errautsak uzten dituzte erre ondoren.

"B" motakoak

Isurkari erregai eta erretzeko modukoetan gertatzen dira; hala nola, petrolioan, gasolinan, tinturetan, eta abar. Talde honetan sartzen dira petroliotik datorren gas likatua eta makinak olioztatzeko koipeak ere. Sute-mota honetan, aurrekoetan ez bezala, erretzean ez dute hondarrik uzten.

"C" motakoak

Normalean “sute elektrikoak” deitzen zaie. Hain zuzen ere, argi indarraren eraginpean dauden ekipo edo instalazioetan gertatzen dira.

Mota honetako sute-egoera batean, argi indarra deskonektatzen den unean sutea A, B edo D motakoa izatera pasako da, betiere erretako materialen arabera. Izan ere, zirkuitu orokorra deskonektatuta ere, litekeena da su hartutako instalazioa beste zirkuitu batek elikatzea. Horrenbestez, badaezpada, C motako sutea balitz bezala jokatu behar da, harik eta argi indarrik ez dagoela ziurtatu arte.

”D” motakoa”

Hauek material arinetatik datozen hautsetan edo aleazioen txirbiletan gertatzen dira, adibidez, aluminioa, magnesioa, eta abarretan.

1

2

bottom of page